….Polaroids….

by jameswalk

2….two polaroids, taken approximately 25 years apart….